Požární ochrana

Oblast požární ochrany zahrnuje komplexní zajištění organizace, kterým je:
  • výkon osoby odborně způsobilé v PO podle ust. § 11, zákona o PO
  • zastupování klienta při plnění povinností podle § 5, zákona o PO, vůči hasičskému záchrannému sboru
  • provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek a navržení opatření k nápravě požárně závadného stavu
  • zpracovávání veškeré nezbytné dokumentace požární ochrany (začlenění do kategorie činností, organizační zajištění PO, požární poplachové směrnice, požární řády, požární evakuační plány, dokumentace zdolávání požárů, propočet potřeby hasicích přístrojů apod.)
  • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců o PO a odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, školení preventistů PO
  • zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby včetně schválení hasičským záchranným sborem
  • vybavování organizací požární technikou a bezpečnostními tabulkami
  • provádění revizí hasicích přístrojů a požárních vodovodů
  • zastupování organizací při jednání se státním požárním dozorem a vedení správního řízení na úseku PO
  • metodická, organizační, řídící a konzultační pomoc organizacím, podle platných právních předpisů a pokynů hasičských záchranných sborů