Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahrnuje komplexní zajištění organizace, kterým je:

 • výkon osoby odborně způsobilé v BOZP a v prevenci rizik, dle zákona 309/2006 Sb.
 • metodická, organizační, řídící a konzultační činnost a pomoc organizacím podle platných právních předpisů
 • zastupování klienta při plnění povinností na úseku BOZP, při jednání s inspektoráty, pomoc při vedení správního řízení na úseku BOZP
 • provádění pravidelných kontrol a prohlídek včetně navržení opatření ke zlepšení závadného stavu
 • posuzování staveb a technologií z hlediska bezpečné práce
 • zpracovávání nezbytné dokumentace v oblasti BOZP (směrnice, metodické pokyny, řídící dokumenty, tematické plány a časové rozvrhy pro školení apod.)
 • zavedení účinného systému na vyhledávání, identifikaci a hodnocení rizik
 • školení zaměstnanců v oblasti BOZP, taktéž zajištění speciálních školení
 • pomoc při šetření, hlášení a vyřizování pracovních úrazů
 • vybavování technicko-bezpečnostními zařízeními, bezpečnostními tabulkami a bezpečnostním značením
 • metodická pomoc při zpracování auditu BOZP