Chemické látky a chemické přípravky

Oblast nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky zahrnuje komplexní zajištění organizace, kterým je:

  • výkon odpovědného zástupce dle požadavků zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o živnostenském podnikání, a autorizované (odborně způsobilé) osoby
  • metodická, organizační a řídící činnost podle platných právních předpisů na úseku chemických látek a chemických přípravků
  • vypracování tematických plánů a časových rozvrhů pro zaškolení osob, které pracují s chemickými látkami a chemickými přípravky
  • vypracování "Pravidel" pro zajištění bezpečnosti práce při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
  • pravidelné kontroly a sledování, zda zařízení používaná k nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky splňují požadavky na bezpečnost, spolehlivost a požární ochranu, včetně navržení opatření ke zlepšení závadného stavu
  • v součinnosti se zadavatelem poskytování informací dozorovým a kontrolním orgánům o výkonu autorizované činnosti